Bezpečnostní politika

Bohužel pro ČR, jsou v této problematice vyspělé evropské státy daleko před námi. V ozbrojených silách tento systém již funguje (díky našemu vstupu do NATO), ale v soukromém sektoru je tato problematika silně podceňována, ne-li pomíjena úplně.

Jsme svědky toho, že řada firem s dlouholetou tradicí, se zcela náhle a zdánlivě bez příčiny dostává na pokraj bankrotu. A to přes předchozí, vynikající ekonomické výsledky. Z výsledků analýz těchto problémů až úpadků vyplývá, že ve všech případech byla podceněna bezpečnostní politika firmy, ochrana vlastních informací a zabezpečení toku objektivních informací ke stanovení strategie společnosti a jejímu úspěšnému fungování v ekonomické a obchodní sféře.

Hlavní součásti firemní bezpečnostní politiky

 • dostatek relevantních, reálných informací, v reálném čase
 • administrativní bezpečnost
 • technická a technologická bezpečnost
 • bezpečnost informačních systémů
 • objektová bezpečnost
 • osobní bezpečnost a jistota

Základní formou,

kterou majitel firmy může uplatnit, s cílem zjištění aktuálního stavu, je provádění pravidelného bezpečnostního auditu v citlivých oblastech. Aby tento audit splnil účel, je nutné, aby jej prováděl subjekt nezávislý na strukturách prověřované organizace. Cílem tohoto opatření je získání informací jak z interního, tak i externího prostředí. Každý by měl přesně znát a mít přehled o vnitřním prostředí společnosti a o své konkurenci.
Informace získané touto cestou mají svou hodnotu, která je mnohdy těžko vyjádřitelná penězi, neboť může mít strategický charakter, směrem dovnitř firmy i vně firmy a má vliv na celkové rozhodování a řízení.

Společnost I.P.A. je profesionální firma, která je schopna v této oblasti poskytnout skutečný plnohodnotný servis v celé šíři požadovaného spektra.

I.P.A. a její specialisté jsou kvalifikovanými experty, zaměřenými k omezení rizik vyplývajících z činnosti ekonomických subjektů a zabezpečení odpovídajícího a požadovaného toku informací a tím klidného podnikatelského prostředí. Kmen společnosti v převážné míře tvoří skuteční profesionálové, kteří mají v tomto oboru dlouhodobé zkušenosti – bývalí příslušníci policie, armády, zpravodajských služeb apod..


Definice bezpečnostní politiky

Bezpečnost je životním zájmem každého jednotlivce, nejrůznějších sociálních skupin, různých subjektů, státu i mezinárodního společenství. Lidská historie je proto úzce spjata s hledáním cest, způsobů, forem a metod zajištění bezpečnosti. Jakoukoli bezpečnost (od mezinárodní až po individuální) lze vymezit jako takový stav komplexu vztahů, který všem účastným subjektům zajišťuje stejnou úroveň bezpečnosti.

Bílá kniha České republiky definuje pojem bezpečnostní politiky takto: citace „V obecné podobě je bezpečnostní politika souhrnem opatření kodifikující odpovědnost státu za vytváření a udržování takových podmínek vnitřního a vnějšího bezpečnostního klimatu, které umožní efektivní rozvoj státní prosperity. Zahrnuje politické, diplomatické, technologické, ekonomické, kulturní a morální faktory“.

Vláda svým usnesením stanovila bezpečnostní rizika státu a jejich priority. Bezpečnostní prioritou státu číslo jedna je ochrana informací, mezi další priority patří ochrana duševního vlastnictví. V oblasti bezpečnosti informačních technologií, obdobně jako v celé informatice, dochází u nás k rychlému vývoji. K čemu dochází pomalu, je uvědomování si ceny informací v ekvivalentu hodnot respektive peněz.

Jedná se zejména o širokou škálu informací, o kterých je nutno zachovávat mlčenlivost, vycházeje z platných zákonů a předpisů.

Jen namátkou uveďme, o jaké informace se například jedná:

 • osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů v informačních systémech (zákon č. 256/1992 Sb.)
 • zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.)
 • obchodní tajemství podle obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.)
 • bankovní tajemství podle zákona o bankách (zákon č. 21/1992 Sb.)
 • agendy finančních úřadů podle zákona o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb.)
 • důvěrné informace podle zákona o burze cenných papírů č. 214/1992 Sb., podle zákona o investičních společnostech č. 248/1992 Sb. a údaje podle zákona o cenných papírech č. 591/1992 Sb.
 • individuální údaje podle zákona o státní statistické službě č. 89/1995 Sb.
 • lékařské tajemství podle zákona č. 20/1966 Sb., č. 551/1991 Sb., č.582/1991 Sb. atd.

Rychlý kontakt

 • Sídlo společnosti
 • Information Protection
       Agency, s.r.o.
 • Politických vězňů 934/15
 • Praha 1, PSČ 11010
 • IČO: 27153665
 • Spisová značka: C 100350 vedená u Městského soudu v Praze
 • Kancelář společnosti:
 • Velflíkova 10
 • 160 00 - PRAHA
 • Tel./fax:  +420 242 486 942
 • GSM: +420 777 711 246
 • Email: info@ipacr.cz
 • Kontaktní osoby:
 • Jednatel společnosti:
 • Bc. Tomáš Kiliján
 • Analytické oddělení:
 • Leoš Ertl

Partneři

Působíme po celé
ČR i v zahraničí